KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. januara 2021

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:


njedźelu, 24. januara, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

njedźelu, 24. januara, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Štó ći puć wuruba, hdyž žadyn njewidźiš, wo tym rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón na to pokaza, zo ma kóždy nadawk, hač je sylny abo słaby.
 

       
Wot čeho měł so nowy ameriski prezident wjesć dać, pisa bamž Franciskus w swojim telegramje do Ameriki. Tež předsyda katolskeje biskopskeje konferency USA je swoje wočakowanja sformulował.
 

Foto: kna

       
       

Mjez druhim je znate serbske ćěleso widejowu gratulaciju do čěskich Hejnic sposrědkowało. Tamniši Kubłanski, konferencny a putniski centrum wobsteji 20 lět. – k widejam | postrow chóra | postrow biskopa Wolfganga Ipolta

 

       
Młody serbski organist zběra pišćelowe přewody za kěrluše we Wosadniku. Zdobom wón praji, kotre dalše plany wón do přichoda ma.
 

       
Zbóžnoprajeny italski młodostny měł so z patronom interneta stać. Namjetowała bě jeho prěnja zamołwita za internetowu stronu Vatikana.
 

       
Serbski duchowny z Wudworja dósta w mjenje sakskeho krala ryćerski křiž 1. rjadownje Albrechtoweho rjadu. Do jeho wosady słušeše mjez druhim kurwjerchowsko-sakski hońtwjerski hród.
 

 

       

Litawski duchowny podawa perspektiwu za serbske wudaće Swjateho pisma. W swojim přinošku, kiž je we wědomostnym časopisu wozjewjeny, skedźbnja wón nimo toho na njedostatki w serbskej bibliji. – časopis Clavibus Unitis | Dual a teologija

 

       
       
Jedyn z najstaršich serbskich chórow bu lěta 1872 wutworjeny. Naslědnik tutoho ćělesa eksistowaše hač do 1981.
 

       
Serbska rjadnica z rjadu sotrow Božeje předwidźiwosće je na prawdu Božu wotešła. Jako chorobna sotra je we a zwonka Łužicy skutkowała.  
       
Na hinaše wašnje hač w zašłych lětach je Chróšćanske Bratstwo swjateho Bosćana swój patronatny swjedźeń woswjećiło. Čłonojo běchu mały dar dóstali.
 
       
Nowa notowa knižka za husle je wušła. W njej su zdobom hornjo- a delnjoserbske spěwne teksty wozjewjene. – wjace
 

 

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008