KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam
a dobroćelam Katolskeho Posoła
a wužiwarjam našeje internetoweje strony www.posol.de
přejemy žohnowane hody a strowe nowe lěto 2022.
Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru,
swěru a pomoc.
Redakcija

  Katolski Posoł  

njedźelu,
26. decembra
2021

 

 

  Übersicht deutsch
  Bože słužby via livestream wokoło hód kaž tež njedźelu, 2. januara 2022
   
 

Widejo hodowneje hry Róžeńčanskich dźěći, patoržicu, pjatk, 24. decembra,
w 15.00 hodź.

k widejej

 
       
 

Digitalny nyšpor Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa ze serbskim podźělom, patoržicu, pjatk, 24. decembra

we 18.00 hodź. z Lipska

 
       
 

Božu nóc, pjatk, 24. decembra:

w 22.00 hodź. z Chrósćic

w 22.00 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami

w 19.30 hodź. z Kulowa

   
       
 

hody, sobotu, 25. decembra:

w 9.00 hodź. z Chrósćic

w 8.30 hodź. z Kulowa

   
       
 

druhi swjaty dźeń hód,
njedźelu, 26. decembra:

w 9.00 hodź. z Chrósćic 

we 8.30 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami

we 8.30 hodź. z Kulowa

   
   

sobotu, 1. januara:

w 9.00 hodź. z Chrósćic

we 8.30 hodź. z Kulowa

  2022
 

njedźelu, 2. januara:

w 9.00 hodź. z Chrósćic 

we 8.30 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami

we 8.30 hodź. z Kulowa

   
       
  němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa    
       
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Z kim měł so čłowjek hody woprawdźe zetkać, wo tym pisa awtor zawodneho nastawka. Wón zwuraznja pak tež, što chce dźěćo w žłobiku ludźom rjec. 
 

       
Jedyn z najznaćišich symbolow hodowneho swjedźenja bu před 500 lětami prěni raz naspomnjeny. Na Pětrowym naměsće w Romje pak nańdźeš jón hakle něhdźe štyri lětdźesatki.   

       
       
Z hodownej scenu w njewšědnym formaće zaběra so awtor w swojim wobrazowym rozmyslowanju k hodam. Mjez druhim rozłožuje přeprošenje, kotrež chcedźa pastyrjo tež ludźom dźensa sposrědkować.
 

       
Što so swjatej Mariji hody spožči, zwuraznja awtor w swojim rozmyslowanju. Wón wěnuje so zdobom róli žónskeje wosoby w bibliji, cyrkwi kaž tež w podawku, kotryž so hody swjeći.
   
       

Wo wopyće němskeho biskopa we Łužiskim seminarje w Praze pisa Katolski Posoł před 100 lětami. Awtorka rubriki wuslědźi pak w jednym čisle tež samo krótkokrimi.

 

 

       
       
Hańžka a Feliks rozprawjataj wo swojich přihotach na wulki narodninski swjedźeń. Při tym wonaj tež přeradźitaj, kotry dar mataj za narodninarja.
 

 

       
Wosebiteho jandźela předstaja awtor w swojim powědančku za cyłu swójbu. Jeho poselstwo móže tež čłowjekam w dźensnišim času płaćić.
 

 

       

Bibliske podawki kołowokoło hód kaž tež hodowna stawizna sama stejitej w srjedźišću dweju hódančkow. Zdobom buchu dobyćerjo hódančka k adwentnym spěwam wulosowani. 

 

       
Šulerjo 6. do 8. lětnika běchu na kreatiwnu dźěłarničku do Worklec přeprošeni. W dwěmaj skupinomaj spaslichu sej woni wšelaku hodownu pychu. – wjace fotow
 
       
Što wobradźeše Bože dźěćo před 300 lětami? Tole přeradźa prědowanje serbskeho kanonika z lěta 1721, kaž awtorka pisa.
 
       
Na internetowej stronje serbskeho dekanatneho dušepastyrstwa za dźěći a młodźinu je nyšpor z hodownym hračkom za swójby wozjewjeny. Tutón hodźi so bjez wulkich přihotow hrać. – wjace  
       
Nowe lěto z modlenjom zahajić je zaměr noweje akcije. Ta wotměje so Nowe lěto, sobotu, 1. januara, po wšej Němskej. – wjace    
       
Klětu wotměja so zaso tři seminary k přihotej na sakrament mandźelstwa. Prěni budźe wot 11. do 12. februara. Přizjewjenja přijimuja so online. wjace  
       
Worklečanske młodźinske dušepastyrstwo přewjedźe za zajimcow klětu nalěto kurs JULEICA. Prěni dźěl wotměje so wot 11. do 13. měrca, we Worklecach, druhi wot 1. do 3. apryla, w Smochćicach. Přizjewjenja přijimuja hač do 19. januara online. – k přizjewjenju
 
       
Klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje pyta wosobu za dźěła w domjacnosći. K tomu słuša tež nawod zbrašenych sobudźěłaćerjow w jich wobłuku. – wjace
 

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008