KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

31. januara 2021

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:


njedźelu, 31. januara, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

njedźelu, 31. januara, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Wo zahoritym wojowarju za Chrystusa pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón zwuraznja, što bě tutomu wažne a kak je ludźom tehdy pomhał.
 

       
Wjace prawow za wěriwych, sobu rozsudźeć směć, poruča bywši prezident Zwjazkoweho sejma katolskej cyrkwi. Drježdźansko-Mišnjanski biskop napomina, zo měli swójske jednanje přepruwować a, jeli trjeba, rewidować.
         
       

Połoženje w Brazilskej je korony dla dramatiske. Arcybiskop metropole Manaus woła nětko wo pomoc.

 

       
Drježdźansko-Mišnjanski biskop je škitne postajenje za swoju diecezu znowa podlěšił, w někotrych dypkach samo přiwótřił. W Katolskim Posole je přehlad tuchwilnych postajenjow podaty.
 

       
Digitalny poskitk wo zajatych duchownych w Dachauskim kaceće měri so wosebje na młodych ludźi. App wopřija tež informacije k serbskim duchownym.
 

       
Strukturna reforma Sakskeje krajneje cyrkwje potrjechi tež ewangelskich Serbow. Jednotliwe wosady su nětko pod jednej třěchu zwjazane, druhe su w sotrowskich zwjazkach.
 

 

       

Što přinjese nam přichod? Tutomu prašenju wěnowaše so jedyn awtor w Katolskim Posole před sto lětami. Ale tež přinošk wo jubileju serbskeho towarstwa w Čěskej so tam jewješe.

 

       
       
Dołholětny kantor Njebjelčanskeje wosady je na prawdu Božu wotešoł. Wón bě křižer z ćěłom a dušu.
 

       
Serbske šulske towarstwo ma nowu předsydku. Předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda pokaza w swojej gratulaciji na wuske styki wobeju serbskeju cyłkow.  
       
Hańžka a Feliks staj na hornjej łubi knižku wo wulkim swjatym namakałoj. Tež w Hornjej Łužicy je dom, kiž je po nim pomjenowany. 
 
       
Seminaraj k přihotej na sakrament mandźelstwa matej so nalěto w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena wotměć. Přizjewjenja přijimuja so jeničce online. – wjace
 

 

Dźěło wosadnych pastoralnych gremijow steji w srjedźišću dweju zarjadowanjow, na kotrejž přeprošuje Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo. Zajimcy měli so přez přizjewjenski system Eveeno přizjewić. – wjace    
       
Wobsah Katolskeho Posoła lěta 2020 je dozestajany. Štóž chce sej lětnik zwjazać dać a wobsah zapřijeć, móže sej dataju wućišćeć. – wjace  
       
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008