KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 12. septembra 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje, što móžemy činić, zo bychmy Bohu stajnje bliscy byli  
       
  wo tym, hač je biskopstwo z přesadźenjom fararja Dawidowskeho statne zrěčenje zraniło  
     

 

na kotrym putniskim městnje a hdy je so Zhorjelski biskop Zdarsa do swojeho wotchada do Augsburga z wěriwymi swojeje dotalneje diecezy rozžohnował – wjace fotow na stronje Zhorjelskeho biskopstwa

 
     

 

  što njeměli po namołwje prědarja na putniskej Božej mši w Róžeńće při wěrje wotšaltować – wjace fotow  
     

 

  što je so z nahromadźenymi pjenjezami lětušeje prěnjeje akcije „Łužica pomha“ za wopory powodźenja w Pólskej stało – wjace fotow  
       
  wo pućowanjach po horiskach, na kotrychž čuješ so Bohu bliže, a wjerškowych křižach – wjace fotow  
       
na slědy kotrych wuznamnych wosobinow su so Chróšćanscy wosadni na swojim wulěće podali – wjace fotow    
       
w KNOTWIŠĆU wo překwapjence za młodostnych na jich wulěće – wjace fotow  
       

dale w KNOTWIŠĆU, do kotrych dekanatow je Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo rozrjadowane
 
       
na kotre wašnje je so na židowskim kěrchowje w Budyšinje na zemrětych Židow spominało  
       
wo zapokazanju fararja Dawidowskeho w Reichenbachu – wjace fotow  
       
wo swjećatku Praskeho Jězusdźěćatka ze serbskej modlitwu, kotrež móžeš sej nětko jako dopomnjenku z Prahi sobu domoj wzać  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008