KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

KATOLSKI POSOŁ, 19. februara 1984, strona 19

 

Namjet a próstwa, zo so při wjesnych křižach na wěstych dnjach modlimy

 
Jutry (22. 4.) so swjate lěto wumóženja skónči. Swjaty wótc Jan Pawoł II. namołwja nas přeco zaso k modlitwje za naležnosće cyrkwje a swěta. Chrystus je, na křižu so zwoprowawši a z rowa stanywši swět wumóžił.
Naš serbski kraj pyši wšudźe wjele swjatych křižow a kapałkow. Křiž je husto srjedźišćo našich wjeskow, tež mjeńšich. Někotre křiže je trjeba wobnowić, znajmjeńša wučisćić wot zerzawca, zo njebychu byli znamjenja wohańbjenja a zanjechanja, ale naša česć a znamjo našeje wěry. Runje w času, hdyž něhdźežkuli křiže wonječesćeja, kaž je so to loni w někotrych našich wjeskach stało, měli na to dźiwać. Naša wěra nas namołwja k skutkownej zhromadnosći. Před wučisćenym abo wobnowjenym křižom by so móhło na wěstych dnjach po wšěch Serbach schadźować wjesny lud. Na přikład na wěstych dnjach w póstnym času. To sej wjesnjenjo mjez sobu wučinja. Modla so zhromadnje bolosćiwy róžowc. Tajke zhromadne modlenje při Božich martrach by měło wjacory wuznam: Je to zjawna forma wuznaća ke Chrystusej, wumóžnikej na křižu. Dopomina nas na móc zhromadneho paćerja. Skruća zhromadnosć wjesnjanow.
Modlo so bolosćiwy róžowc móhli myslić na tele naležnosće:
1. potajnosć: Dźakujemy so Bohu, zo je nas přez swoje ćerpjenje wot hrěcha wumóžił. Dźakujemy so Bohu, zo mamy posrědnikow wumóženja dźensa, našeho swjateho wótca, biskopow, měšnikow. W někotrych krajach (hižo w susodnym čěskim!) jich dosć nimaja. Dźakujemy so Bohu za našich prjedownikow, kotřiž su nam drohotne kubło našeje wěry posrědkowali.
2. potajnosć: Prosymy Boha, zo by žohnował wšo misionarske dźěło dźensa w cyrkwi. Prosymy wo dobry duchowny dorost, tež za naš lud! Wjele ludow čaka na posołow wěry. Wjele wosadow ma jenož jónu za lěto jednu božu mšu (na přikład w Južnej Americe). Dopominamy so dźakownje na měšnikow a dobroćelow, kotřiž su z našich wjeskow wušli. Z nimale kóždeje wjeski mamy tajke dobre přikłady.
3. potajnosć: Modlimy so wo měr a pokoj na swěće. Strašne brónjenje žiwjenje na cyłym swěće wohroža. Kelko ludźi pak hišće hłód trada! Wołajmy so k Jězusej, z ćernjemi krónowanemu, zo by wusłyšał žedźenje ludow za pokojom; zo by zamołwitym dał wolu k wujednanju a rozsudnosć, pjenjezy, wědu a wušiknosć město brónjenja zasadźić za wotstronjenje nuzy, njesprawnosće a namocy na swěće.
4. potajnosć: Modlimy so za wšě wopory njesprawnosće a wójnow na swěće. Chrystus, kiž je nas dla ćežki křiž njesł, njech pomha wšěm, kotřiž dźensa ćerpja, z nim njesć jako pokutu za nakazanje swěta křiž ćerpjenjow, chorosće abo nuzy. Daj wšitkim móc, wutrać w jastwach, kotřiž su njesprawnje zasudźeni. Daj, zo bychu wšitcy njepřestali wěrić do dobyća sprawnosće a lubosće. Myslmy tež na wopory swětoweju wójnow z našich wjeskow!
5. potajnosć: Modlmy so za sebje samych, zo bychmy wěru chutnje brali. Jězus je na křižu tež za nas dźensnišich wumrěł! Modlmy so, zo by so w našim ludźe skutk Chrystusoweho wumóženja wobchował a dale spěchował, zo by Bóh wšěch błudźacych a pytacych ze swojej wěrnosću rozswětlił, nas pak we wěrje do Wumóžnika na křižu skrućił. Njech wšitcy dopóznajemy, zo je w křižu spomóženje.
J. Špitank, z Chrósčanskeje wosadneje rady  
 k wobrazam

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008